برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پشتیبانی آتیه سازان دی
1401/11/01 کد خبر : 1013

به گزارش روابط عمومی گروه آتیه سازان دی، روز چهارشنبه 28 دی ماه ۱۴۰۱ ساعت 9 صبح مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پشتیبانی آتیه سازان دی (منتهی به سال مالی 1401/06/31 )در سالن کنفرانس گروه آتیه سازان دی برگزار شد.