ذینفعان گروه آتیه سازان دی:


1- سهامداران شرکت
2- بانک دی
3- شرکت های طرف قرارداد
4- شرکای تجاری