ماموریت:

 

توسعه اقتصادی طراحی شده و مسئولیت محور از طریق شرکت داری و سرمایه گذاری با بکارگیری نیروی انسانی متخصص و ساختاری چابک درراستای بهبود اهداف سهامداران و بانک دی