ارزش های محوری:


1- رعايت اخلاق و انصاف و ايجاد رابطه برد - برد با شركاي تجاري
2- توسعه سرمايه هاي انساني و دانايي محوري
3- مسؤليت پذيري اجتماعي و حفظ پايدار منابع