برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آتیه سازان دی
1401/11/12 کد خبر : 1014

به گزارش روابط عمومی گروه آتیه سازان دی، روز چهارشنبه 12 بهمن  ماه ۱۴۰۱ ساعت 16 تا 18 مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آتیه سازان دی (منتهی به سال مالی 1401/06/31 )در سالن کنفرانس گروه آتیه سازان دی برگزار شد و مصوب گردید به ازای هر سهم مبلغ 200 ریال در دو مرحله به سهامداران محترم پرداخت گردد .